Recent Nieuws

Uitkomsten evaluatie Stevensloop met organisatie

Nijmeegse Stevensloop Nijmegen 2015

Tijdens de bestuursvergadering van april was Ronald Veerbeek van de Stichting Zevenheuvelenloop en organisator van o.a. de eerste Stevensloop op 15 maart jl., te gast. De loop ging o.a. via een binnenstadroute dwars door de hoofdaders van het centrum. Via de Waalkade en Voerweg naar de Marikenstraat, over het Koningsplein en Plein 44 naar de finish op de Grote Markt.

Veerbeek gaf aan trots te zijn op de 1e editie van de Stevensloop, met 9.000 inschrijvingen, zonder verkeerstechnische en/of medische incidenten en geen organisatorische problemen. De Stevensloop gaat de boeken in als Beste 1e Editie van alle lopen ooit georganiseerd.

Uit de evaluatie is o.a. gebleken dat het publiek vooral op De Grote Markt stond.Omdat tijdens de loop van 2016 het een koopzondag in Nijmegen zal zijn is er gesproken over een alternatieve route. Ideale route zou volgens het bestuur zijn, via Waalkade de Voerweg omhoog en via de Burghstraat rechtstreeks naar De Grote Markt. Dus niet meer via Marikenstraat, Koningsplein en Plein 44. Via sluizen en tunnels moeten dan zowel publiek als de lopers oversteken op een paar strategische plaatsen zodat de doorstroming van zowel winkelpubliek als lopers gegarandeerd kan worden. Burghstraat is de hoofdader in zowel de loop als wat betreft winkelstraat. Parcours is 4 meter breed dus dat zou ruimte moeten blijven geven om achterlangs de winkels te kunnen blijven bereiken. Verder is gesproken over de wens om inderdaad de Voerweg graag erin houden en over de situatie om de stad te ontlasten inzake parkeeroverlast en -problemen in geval de winkels open gaan. Ook dit jaar zal de Zevenheuvelenloop 14 en 15 november, tijdens een koopzondag plaatsvinden. Belangrijk is om daar al goed de parkeersituatie te stroomlijnen en niet te communiceren dat Nijmegen slecht of niet bereikbaar is want dan blijft de consument op voorhand weg.

Het bestuur heeft Veerbeek uitgenodigd voor de december vergadering om dan weer de Zevenheuvelenloop te evalueren.

Vastgoed overleg

Vanuit Het Huis zijn 750 pandeigenaren aangeschreven om deel te nemen aan het Vastgoed overleg. Binnenkort is de eerste bijeenkomst gepland. Tijdens deze bijeenkomst zal o.a. de samenstelling van deze werkgroep nader ingevuld worden. De leegstand in centrum Nijmegen is vanzelfsprekend een belangrijk topic in dit overleg. Binnenkort hopen wij u nader te kunnen informeren over deze werkgroep

(extra) koopzondagen en koopavonden 2015

Koopzondag Nijmegen koopzondagen

In de nieuwsflits van februari is per abuis een foutieve vermelding van de extra koopavonden rondom Sint en Kerst opgenomen. Daarom melden wij graag hier volledigheidshalve nogmaals alle koopzondagen en extra koopavonden voor 2015.

koopzondagen
Koningsdag open vanaf 12:00 uur tot 17:00 uur
Bevrijdingsdag 5 mei open vanaf 12:00 uur tot 17:00 uur
Hemelvaart 14 mei open vanaf 12:00 uur tot 17:00 uur
2e pinksterdag 25 mei open vanaf 12:00 uur tot 17:00 uur
zondag 19 juli open vanaf 12:00 uur tot 17:00 uur

Koopavonden
Sint  4 december
Kerst 23 december

Ten aanzien van de december koopavonden maken wij u erop attent dat vanuit het VCON het openstellingsadvies is dat er zowel voor Sint als voor Kerst slechts 1 officiële extra koopavond is en ook als zodanig in de media gecommuniceerd zal worden. Ondernemers die daarnaast een koopavond willen inlassen zijn daarin uiteraard vrij, maar zullen daarin in de centrale communicatie niet ondersteund worden.

Overleg VCON met organisatie Vierdaagsefeesten

Vierdaagsefeesten Nijmegen Waalkade

Vanuit het VCON bestuur zijn de bestuursleden Jeroen Termaat en Mario Jansen in overleg gegaan met Teddy Vrijmoet, directeur Vierdaagsefeesten/ACBN. In dit overleg zijn o.a. de volgende zaken aan bod gekomen: wegafsluitingen en de momenten ervan, de overlast voor de winkels indien de mars door de straat komt, de openstelling op vrijdag tijdens de intocht etc. Ook zal dit jaar weer de Super Sale gehouden worden op de zaterdag aansluitend op de intocht. Toegezegd is tevens dat er speciale tarieven gehanteerd worden voor Nijmeegse ondernemers die iets op straat willen doen en dat er tijdens de opbouw week beter zal worden gehandhaafd. Dit jaar zal er sinds lange tijd geen overspanning/parachute meer op de Grote Markt geplaatst worden omdat de kosten daarvan te hoog werden voor de ondernemers.
Zoals hierboven al aangegeven zal Teddy Vrijmoet aanwezig zijn op de ALV van 27 mei voor meer. Voor vragen kunt u dan bij haar terecht.

Algemene Ledenvergadering VCON

Graag maken wij u alvast erop attent dat er op 27 mei 2015 een Algemene Ledenvergadering is gepland. De vergadering vindt plaats in De Waagh op De Grote Markt. In de uitnodiging die u gaat ontvangen zal tevens aangekondigd worden wie de gastsprekers zijn die avond. We kunnen in ieder geval nu al aangeven dat ook ditmaal Teddy Vrijmoet, directeur Vierdaagsefeesten aanwezig zal zijn. Noteert u deze datum vast in uw agenda! U ontvangt tijdig een uitnodiging.

Ontwikkelingen koopzondagen 2015

In de afgelopen bestuursvergadering is uitgebreid de zondagopenstelling aanbod gekomen. Er dreigt een zorgwekkende situatie te ontstaan doordat een aantal ketens alle zondagen open zijn of gaan. Dit in tegelstelling tot het advies van VCON om tot oktober alleen de eerste en de laatste zondag open te gaan. Het bestuur spreekt haar ongerustheid uit over deze ontwikkeling omdat dit signaal van verdeeldheid richting de politiek ongunstig is en er dan een kans bestaat dat de politiek zich hiermee gaat bemoeien. Het bestuur wijst erop dat in het college programma er 2 koopzondagen staan. Het gevaar ontstaat dat het college zich daarop zal gaan beroepen en dat kan ook consequenties hebben voor de openstellingsafspraken die zijn gemaakt vanaf oktober. Zowel Hema als V&D, beiden bestuursleden van VCON, conformeren zich aan de afspraak die is gemaakt. Zij roepen dan ook alle collega filiaal bedrijven op zich aan de gemaakte afspraken te houden. Primark en C&A hebben hierop al positief gereageerd. Het bestuur spreekt de hoop en wens uit om als binnenstad de saamhorigheid op te brengen waardoor kracht en duidelijkheid richting consument bewerkstelligt wordt.

Het bestuur wijst erop dat in de centrale communicatie uitingen alleen de eerste en de laatste koopzondag zullen worden gepromoot.

Straatverenigingen kunnen nog tot einde 2015 beroep doen op financiële bijdrage uit Activiteiten Budget van Huis voor de Binnenstad

Tango Koopzondag Grote Markt Nijmegen Centrum klein

Via Huis voor de Binnenstad wordt al vanaf 2013 aan de hand van concrete aanvragen van ondernemersverenigingen een gemaximeerde financiële bijdrage verleend voor het organiseren van acties, evenementen e.d. Deze financiële bijdrage wordt Het Activiteiten Budget genoemd. Inmiddels is al een aantal leuke en succesvolle activiteiten door diverse straatverenigingen georganiseerd.

Met dit initiatief wil Het Huis benadrukken en uitdragen dat de binnenstad van Nijmegen “the place to be” is. Individuele straten en organisaties dragen daaraan hun steentje bij met de organisatie van bij de winkelstraat passende acties en evenementen. Met een activiteitenbudget worden ondernemersverenigingen en organisatoren ondersteund en uitgedaagd om de beleving in de binnenstad mede invulling te geven. Door een kleine financiële bijdrage (maximum € 2000) aan de diverse straatverenigingen wordt de betrokkenheid van deze verenigingen bij Huis voor de Binnenstad versterkt. In totaal is er jaarlijks een budget van 25.000(?) euro beschikbaar voor dit initiatief.De verstrekking van de financiële bijdrage werkt op basis van het co-financierings principe. De eis van co-financiering voor een straatvereniging is ter grootte van tenminste een zelfde bijdrage uit werkbudget van de straatvereniging. De bijdrage uit het activiteitenbudget is gemaximeerd op 2.000 euro per activiteit / aanvraag. Dus: brengt u, als straatvereniging zelf 2000 euro in voor de organisatie van uw evenement, dan kan bij het Huis (maximaal) een zelfde bedrag als subsidie worden aangevraagd.

Onderstaand een aantal voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen:
– activiteiten die de doelstellingen van Huis voor de Binnenstad versterken
– activiteiten die een raakvlak hebben met winkelen, cultuur en/of horeca
– activiteiten waarbij een samenwerking plaatsvindt tussen meerdere partijen
– activiteiten die de eigen onderneming overstijgen, dus bijv. op straatniveau
– activiteiten in de openbare ruimte, en
– activiteiten binnen in een locatie (mits voor breed publiek toegankelijk)
– activiteiten met (geringe) of zonder entreeprijs
– activiteiten met of zonder winstoogmerk
– bestaande en nieuwe activiteiten en evenementen

Wie komt in aanmerking?
Ondernemersverenigingen en organisaties maar ook gelegenheidssamenwerkingen van centrumondernemers. Individuele ondernemers met eigen-zaak-overstijgende initiatieven in het centrum.

Wat wordt verwacht?
– Vooraf een korte beschrijving van het idee, met  planning en begroting.
– Na afloop de factuur vergezeld met een eindafrekening van de activiteit.
– Daar waar mogelijk dient Huis voor de Binnenstad met logo vermeld te worden op communicatie uitingen. Huis voor de Binnenstad ontvangt tijdig voldoende input om de activiteit via onze eigen kanalen te promoten.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en voorwaarden contact opnemen met Madelon Kersten van het Huis voor de Binnenstad.

Evaluatie Stevensloop maart 2015

Het VCON bestuur heeft de organisatie van de Stevensloop, Stichting Zevenheuvelenloop, voor de bestuursbijeenkomst in april uitgenodigd voor een evaluatie van de eerste loop op 15 maart jl.
De loop ging o.a. via een binnenstadroute dwars door de hoofdaders van het centrum. Via de Waalkade en Voerweg naar de Marikenstraat, over het Koningsplein en Plein 44 naar de finish op de Grote Markt.

Het VCON bestuur heeft reeds ruime tijd voorafgaand aan de binnenstadsloop aan de organisatie laten weten twee zwaarwegende bezwaren tegen de opzet en route van de loop te hebben: enerzijds de volledige afsluiting van de Oversteek voor de lange afstand en anderzijds het parcours dwars door de binnenstad. Om ervoor te zorgen dat de loop in 2016 niet een eventuele koopzondag in de weg zal staan is besloten tot vroegtijdig overleg hierover, zodat naar tevredenheid van beide organisaties zowel de koopzondag als de loop in 2016 doorgang kunnen vinden.

Ressen: de lobby

Onlangs zijn er weer diverse berichten in de media verschenen over de plannen rondom Ressen en de mogelijke komst van Hornbach. Tijdens de laatste vergadering is in aanwezigheid van Hubert Hendriks en Jeroen Hoegee van Brunet Advocaten uitgebreid gesproken over de (juridische) mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Belangrijk daarbij is te melden dat de lobby die vanuit Het Huis destijds is ingezet op gemeentelijk en provinciaal niveau nog steeds actief is. Ook en ondanks dat het van tijd tot tijd stil is rondom dit onderwerp in de media. Het VCON heeft in de vergadering nogmaals de argumenten tegen de komst van Ressen uiteengezet en benadrukt.

Graffiti

Graffiti

Voor ondernemers die te kampen hebben met graffiti overlast verwijzen wij naar het volgende bedrijf:

Endi
Kontaktpersoon: Willem Goossens
Drieskensacker 1212
6546 MH te Nijmegen
telefoon: 06- 24.36.37.25